Menü

„A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”
Főoldal
Hírek » Aktualitások
2018. október 20. szombat - Vendel napja - 21:27

Aktualitások


Házi szennyvíz-beemelők átvétele - 2013-12-30
Tisztelt Lakossági Felhasználónk!
A 2013. december 3-tól hatályos 458/2013. (XII. 2.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet), a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) számú Kormányrendeletet módosította.
A Kormányrendelet módosítás lényege, hogy a háztartási szennyvizet a törzshálózatba juttató beemelők kiépítésének és üzemeltetésének rendjét szabályozza, pontosítja.
A rendelet értelmében a házi beemelőknek a törzshálózattal egyidejű kiépítése az ellátásért felelősök (Önkormányzatok) feladata, míg a kiépült berendezések üzemeltetését a víziközmű szolgáltatóknak kell végezni.
A rendelet előírja, hogy a meglévő és a rendelet hatályba lépését követően a felhasználók által kiépített szennyvíz beemelők esetében az üzemeltetési feladat átvételekor a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesz fel. A korábban kiépített (jelenleg a felhasználók által üzemeltetett) házi beemelők esetében a rendelet szerint az átadás-átvételt legkésőbb 2014. február 28-ig le kell folytatni.
A rendelet szabályozza továbbá azt is, hogy jelenleg a felhasználó tulajdonában lévő házi beemelőt – mint rendszerfüggetlen víziközmű elemet - át kell adni, az Ellátásért felelős (Önkormányzat) tulajdonába. A vagyonjogi átadás akkor történik meg, mikor legközelebb fő szerkezeti elemet (pl. szivattyút) cserél a víziközmű-szolgáltató, vagy amennyiben kiépül a házi beemelő felhasználási helytől független energia ellátása. Ez utóbbinak, felhasználási helytől – lakóháztól, lakástól – független energia ellátás kiépítésére a rendelet 2018. december 31-ig biztosít határidőt az Ellátásért felelősök (Önkormányzatok) számára. Amennyiben azonban a felhasználási helytől független energia hálózat kialakítása csak aránytalanul nagy költségráfordítással volna megvalósítható, az Ellátásért felelős a megadott határidőn belül megállapodhat a felhasználóval az energia ellátás további biztosításáról és annak költségviseléséről. Mérlegelendő szempont, hogy az ingatlan jelenlegi rendezett kialakításának jelentős megváltoztatásával, érdemes-e kialakítani a független energia hálózatot.
A rendelet kötelezi a víziközmű-szolgáltatókat, hogy a fent megfogalmazottak betartása érdekében 2013. december 31-ig hívja fel az érintett felhasználók figyelmét az átadási igény bejelentésére. A BAKONYKARSZT Zrt. ezúton tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének. A csatolt igénybejelentő lap elektronikus vagy postai úton való megküldésével, továbbá társaságunk a (www.bakonykarszt.hu) honlapján, on-line módon is kezdeményezheti Ön a házi beemelőjének üzemeltetésre vonatkozó átadását.igénybejelentő.pdf
Társaságunk felkészült arra, hogy a közel jövőben felkeresse minden egyes felhasználóját, az előírt átadás-átvétel lebonyolítására, így Önnél is hamarosan jelentkezni fogunk.

 
Veszprém, 2013. december 20.
                                                                                   Kugler Gyula
                                                                                  vezérigazgató
 
Hirdetmény - 2013-11-29
A BAKONYKARSZT Zrt. a víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény, az annak végrehajtására hozott 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet, valamint a MEKH által 2013. november 8-án elfogadott Üzletszabályzat alapján a Felhasználókkal kötött Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) a törvényi előírásoknak megfelelően módosította. Az új, 2013. november 8-tól hatályos  ÁSZF-ek a honlapunkon és az ügyfélszolgálatokon kifüggesztett Üzletszabályzat 7.sz. mellékletében találhatóak meg.
Külön fejezetben a Közüzemi Szerződés (régen Szolgáltatási szerződés) általános szerződési feltételei - 7.a.sz melléklet), a Mellékszolgáltatási Szerződés (régen Számlázási szerződés - 7.b.sz melléklet) általános szerződési feltételei illetve a Locsolási mellékvízmérős Szerződés (régen Számlázási szerződés – locsolási mellékvízmérővel ellátott ingatlan vízhasználatára - 7.c.sz melléklet) általános szerződési feltételei.
Felhasználóinkkal (bekötési vízmérős fogyasztók) és Elkülönített vízhasználóinkkal (mellékvízmérős fogyasztók) kapcsolatos jogviszonyunkban, 2013. november 8-ával kezdődően az Üzletszabályzatban szereplő szerződéseket tekintjük érvényesnek.
A legfőbb változásokról Hírlevélben is tájékoztatni fogjuk Felhasználóinkat!
Működési engedélyt kapott a BAKONYKARSZT Zrt. - 2013-11-08
A 2011. évi CCIX. sz. törvény V. Fejezete (35.-37. §-ok) rögzíti, hogy a víziközmű szolgáltatók tevékenységüket csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyének birtokában végezhetik.
A fent nevezett törvény Átmeneti rendelkezései között szereplő 82. § meghatározza azt is, hogy a Működési engedély kérelmet a szolgáltatóknak 2013. május 31-ig be kell nyújtania a Hivatalnak. Aki ezen időpontig nem adta be a kérelmét, az jogszerűen 2013. június 1-től nem végezhet üzemeltetési tevékenységet.
A kérelem tartalmára vonatkozóan előírásokat a fent nevezett törvény és annak végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) számú Kormányrendelet tartalmazott.
 
A BAKONYKARSZT Zrt. 2013. május 30-án Budapesten a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalban (MEKH) leadta a 8.621 oldal terjedelmű, összesen mintegy 63,2 kg súlyú engedélyezési dokumentációt, mely 29 db iratrendező mappában fért el.
A Hivatalnak 6 hónap állt rendelkezésére a kérelem elbírálása céljából. Az egész ország területéről 84 db engedély kérelem érkezett be, melyet területi felosztásban 7 fős bizottságok bíráltak el. Társaságunk kérelmét elbíráló bizottság október végével végzett munkájával, melynek során néhány tisztázó kérdést tettek fel, melyekre határidőn belül válaszoltunk.
 

Üzemeltetési tevékenységre vonatkozó kérelmünk sikeres volt, ennek eredményeképpen 2013. november 8-án a Hivatal székházában, ünnepélyes keretek között a BAKONYKARSZT Zrt. működési engedélyt kapott!
Illegális csatornatisztítók Veszprémben - 2013-10-16

A BAKONYKARSZT ZRT. FELHÍVÁSA
Vigyázat, illegális csatornatisztítók jelentek meg Veszprémben!
Társaságunkhoz bejelentés érkezett arról, hogy Veszprém belterületén ismertetlen személyek, csatornatisztítás címszó alatt, illegális munkát kívánnak végezni a felkeresett felhasználási helyeken (ingatlanokon), azzal az indokkal, hogy fertőzésveszély áll fenn.
Az elvégzett munkát készpénzben akarják megfizettetni a Felhasználókkal – készpénzfizetési számla kiállítását mellőzve – egy fiktív megrendelőlap aláírattatását követően.
A BAKONYKARSZT Zrt. kijelenti, és jelzi, hogy egyetlen vállalkozónak sem adott megbízást arra, hogy nevében és helyette eljárva csatornatisztítást végezzen. Szolgáltatási területünkön magántulajdonú házi szennyvízcsatorna tisztítási munkálatokra a - Felhasználó megrendelése esetén - munkavállalóink kizárólagosan igazolvány felmutatásával jogosultak, valamint gépnapló vagy munkalap kitöltésével és aláírásával igazolják a tisztítási folyamat végét. A tisztításért a helyszínen készpénzt nem kérhetnek és nem is fogadhatnak el!
Társaságunk arra kéri a Felhasználókat, hogy minden esetben ellenőrizzék a vállalkozó hitelességét, és értékeikre is ügyeljenek.
BAKONYKARSZT Zrt.
 
Tisztelt márkói Felhasználóink!
Márkó településen 2013. augusztus 1-től a víz- és csatornaszolgáltatást a BAKONYKARSZT Zrt. látja el.
A szolgáltatóval történő kapcsolattartás elősegítéséhez az alábbiakban megadjuk a legfontosabb elérhetőségeinket, hogy a víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos ügyintézéseiket a lehető leggördülékenyebben tudják megoldani.
7
ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINK,
ÜZEMEGYSÉGEINK
ELÉRHETŐSÉGEI

hírleveleink

On-line Ügyfélszolgálat Mobil Alkalmazás
 
Várpalota térségi bántapusztai vízbázis biztonságba helyezése
KEOP-2.2.3/B/09-11
-2011-0003
Magyarország megújul


Készítette: